21:7 Nguni't ang hari ay nanghinayang kay Mephiboseth na anak ni Jonathan na anak ni Saul, dahil sa sumpa ng Panginoon na namamagitan sa kanila, kay David at kay Jonathan na anak ni Saul. Ano't nangabuwal ang mga makapangyarihan! Nguni't ang bagay na ginawa ni David ay minasama ng Panginoon. 3:17 At nakipag-usap si Abner sa mga matanda sa Israel, na sinasabi, Sa panahong nakaraan ay inyong hinanap si David upang maging hari sa inyo: 3:18 Ngayon nga ay inyong gawin: sapagka't sinalita ng Panginoon tungkol kay David, na sinasabi, Sa pamamagitan ng kamay ng aking lingkod na si David ay aking ililigtas ang aking bayang Israel sa kamay ng mga Filisteo at sa kamay ng lahat nilang mga kaaway. 1:20 Huwag ninyong saysayin sa Gath, Huwag ninyong ihayag sa mga lansangan ng Ascalon; Baka ang mga anak na babae ng mga Filisteo ay mangagalak, Baka ang mga anak na babae ng mga hindi tuli ay magtagumpay. 21:17 Nguni't sinaklolohan siya ni Abisai na anak ni Sarvia, at sinaktan ang Filisteo, at pinatay niya. At sumagot ang babae at nagsabi, Buhay ang iyong kaluluwa, panginoon ko na hari, walang makaliliko sa kanan o sa kaliwa sa anoman na sinalita ng aking panginoon na hari, sapagka't ang iyong lingkod na si Joab ay siyang nagutos sa akin, at siyang naglagay ng lahat ng mga salitang ito sa bibig ng iyong lingkod: 14:20 Upang baguhin ang anyo ng bagay ay ginawa ng iyong lingkod na si Joab ang bagay na ito: at ang aking panginoon ay pantas ayon sa karunungan ng anghel ng Dios, na makaalam ng lahat ng mga bagay na nasa lupa. Matagumpay silang maglaro. 2 SAMUEL. 18:23 Nguni't sa anomang kahinatnan, ako'y tatakbo. 11:4 At si David ay nagsugo ng mga sugo, at kinuha siya; at siya'y pumaroon sa kaniya, at kaniyang sinipingan siya (sapagka't siya'y malinis sa kaniyang karumihan;) at siya'y bumalik sa kaniyang bahay. 18:25 At sumigaw ang bantay, at isinaysay sa hari. 2 Nang sumunod na araw, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Si David, ang pastol na hari mula sa Bethlehem ay naging hari sa edad na 30, tulad ng edad ni Jesus nang Siya’y magsimula sa Kanyang pampublikong ministeryo. 12:2 Ang mayaman ay mayroon totoong maraming kawan at bakahan: 12:3 Nguni't ang mahirap ay walang anomang bagay, liban sa isang munting korderong babae, na kaniyang binili at inalagaan: at lumaki sa kaniya, at sa kaniyang mga anak; kumakain ng kaniyang sariling pagkain at umiinom ng kaniyang sariling inumin, at humihiga sa kaniyang sinapupunan, at sa kaniya'y parang isang anak. 12:21 Nang magkagayo'y sinabi ng kaniyang mga lingkod sa kaniya, Anong bagay ito na iyong ginawa? 20:8 Nang sila'y na sa malaking bato na nasa Gabaon, ay sumalubong sa kanila si Amasa. 13:23 At nangyari, pagkatapos ng dalawang buong taon, na nagpagupit ng mga tupa si Absalom sa Baal-hasor na nasa siping ng Ephraim: at inanyayahan ni Absalom ang lahat ng mga anak ng hari. 10:14 At nang makita ng mga anak ni Ammon na ang mga taga Siria ay nagsitakas, sila naman ay nagsitakas sa harap ni Abisai, at nagsipasok sa bayan. 6:6 At nang sila'y magsidating sa giikan ni Nachon, iniunat ni Uzza ang kaniyang kamay sa kaban ng Dios, at hinawakan; sapagka't ang mga baka ay nangatisod. Pagkatapos ay ipaliwanag na hindi nagawa ni David sa mabuting paraan. 14:29 Nang magkagayo'y pinasuguan ni Absalom si Joab, upang suguin sa hari: nguni't hindi siya naparoon sa kaniya: at siya'y nagsugo na ikalawa, nguni't siya'y ayaw paroon. At sinabi ni Siba, Ako'y yumuyukod; makasumpong nawa ako ng biyaya sa paningin mo, panginoon ko, Oh hari. bumalik ka, at ibalik mo ang iyong mga kapatid; kaawaan at katotohanan nawa ang sumaiyo. 18:2 At pinayaon ni David ang bayan, ang isang ikatlong bahagi ay nasa kamay ni Joab, at ang ikatlong bahagi ay nasa kamay ni Abisai na anak ni Sarvia, na kapatid ni Joab, at ang ikatlong bahagi ay nasa kamay ni Ittai na Getheo. 19:19 At sinabi niya sa hari, Huwag paratangan ng kasamaan ako ng aking panginoon, o alalahanin man ang ginawa na may kalikuan ng iyong lingkod sa araw na ang aking panginoon na hari ay lumabas sa Jerusalem, upang isapuso ng hari. 15:22 At sinabi ni David kay Ittai, Ikaw ay yumaon at magpauna. 19:10 At si Absalom na ating pinahiran ng langis, upang maging hari sa atin ay namatay sa pagbabaka. 17:29 At pulot pukyutan, at mantekilya, at mga tupa, at keso ng baka para kay David, at sa bayan na kasama niya, upang kanin; sapagka't kanilang sinabi, Ang bayan ay gutom, at pagod, at uhaw sa ilang. At siya'y nagpatuloy at lumapit. 23:34 Si Elipheleth na anak ni Asbai, na anak ni Maachateo, si Eliam na anak ni Achitophel na Gelonita. 21:21 At nang kaniyang hamunin ang Israel, ay pinatay siya ni Jonathan na anak ni Sima na kapatid ni David. 3 “Saan ka galing?” tanong ni David. 2 Samuel 14(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! 24:5 At sila'y nagsitawid ng Jordan, at nagsihantong sa Aroer sa dakong kanan ng bayan na nasa gitna ng libis ng Gad, at sa Jazer: 24:6 Saka sila nagsiparoon sa Galaad, at sa lupain ng Tatimhodsi; at sila'y nagsidating sa Dan-jaan at sa palibot hanggang sa Sidon. 3:1 Nagkaroon nga ng matagal na pagbabaka ang sangbahayan ni Saul at ang sangbahayan ni David: at si David ay lumakas ng lumakas, nguni't ang sangbahayan ni Saul ay humina ng humina. Ganito't ganito ang ipinayo ni Achitophel kay Absalom at sa mga matanda sa Israel; at ganito't ganito ang aking ipinayo. 13:20 At sinabi ni Absalom na kaniyang kapatid sa kaniya, Napasa iyo ba si Amnon na iyong kapatid? At sinabi ng isa, Hindi ba ito ay si Bath-sheba na anak ni Eliam, na asawa ni Uria na Hetheo? 14:9 At ang babae sa Tecoa ay nagsabi sa hari: Panginoon ko, Oh hari, ang kasamaan ay suma akin nawa, at sa sangbahayan ng aking ama: at ang hari at ang kaniyang luklukan ay mawalan nawa ng sala. 14:7 At, narito, ang buong angkan ay bumangon laban sa iyong lingkod, at sila'y nagsabi, Ibigay mo siya na sumakit sa kaniyang kapatid, upang siya'y mapatay namin dahil sa buhay ng kaniyang kapatid na kaniyang pinatay, at sa gayo'y iwasak namin ang tagapagmana naman; ganito nila papatayin ang aking baga na nalabi; at walang iiwan sa aking asawa kahit pangalan o anomang labi sa balat ng lupa. o binigyan ba niya kami ng anomang kaloob? 15:12 At pinagsuguan ni Absalom si Achitophel na Gilonita, na kasangguni ni David, mula sa kaniyang bayan, mula sa Gilo samantalang siya'y naghahandog ng mga hain. 24:21 At sinabi ni Arauna: Bakit ang aking panginoon na hari ay naparito sa kaniyang lingkod? At sinabi ng hari sa kaniya, Bakit siya sasama sa iyo? 14:32 At sinagot ni Absalom si Joab, Narito, ako'y nagpasugo sa iyo, na nagpasabi, Parito ka, upang aking masugo ka sa hari, na magsabi, Sa anong kapararakan naparoon ako mula sa Gessur? 18:32 At sinabi ng hari sa Cusita, Ligtas ba ang binatang si Absalom? Sa gayo'y nagsugo si David sa pamamagitan ng kaniyang mga lingkod upang aliwin siya tungkol sa kaniyang ama. 5:21 At kanilang iniwan doon ang kanilang mga larawan, at mga inalis ni David at ng kaniyang mga lalake. Anok). 9:8 At siya'y nagbigay galang at nagsabi, Ano ang iyong lingkod upang iyong lingapin akong isang asong patay? Makikita natin na kahit ang haring pinili ng Diyos ay nangangailangan rin ng Tagapagligtas. 19:3 At ang bayan ay pumasok sa bayan na patago sa araw na yaon, na gaya ng pagpasok ng bayang napapahiya pagka tumatakas sa pagbabaka. 22:34 Kaniyang ginagawa ang mga paa niya na gaya ng sa mga usa; At inilalagay niya ako sa aking matataas na dako. 18:18 Si Absalom nga sa kaniyang kabuhayan ay nagpasiya at nagtayo sa ganang kaniya ng haligi, na pinaka alaala, na nasa libis ng hari: sapagka't kaniyang sinasabi, Wala akong anak na magiingat ng alaala ng aking pangalan: at kaniyang tinawag ang haligi ng ayon sa kaniyang sariling pangalan: at tinawag na monumento ni Absalom, hanggang sa araw na ito. o tatakas ka bang tatlong buwan sa harap ng iyong mga kaaway samantalang hinahabol ka nila? 7:8 Ngayon nga'y ganito ang iyong sasabihin sa aking lingkod na kay David, Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo: Kinuha kita mula sa kulungan ng tupa, sa pagsunod sa tupa, upang ikaw ay maging pangulo sa aking bayan, sa Israel: 7:9 At ako'y suma iyo saan ka man naparoon, at aking inihiwalay ang lahat ng iyong mga kaaway sa harap mo; at gagawin kitang isang dakilang pangalan, gaya ng pangalan ng mga dakila na nasa lupa. 11:17 At ang mga lalake sa bayan ay nagsilabas at nakipagbaka kay Joab: at nangabuwal ang iba sa bayan, sa mga lingkod ni David; at si Uria na Hetheo ay namatay rin. 5:10 At si David ay dumakila ng dumakila; sapagka't ang Panginoon na Dios ng mga hukbo, ay sumasa kaniya. 19:29 At sinabi ng hari sa kaniya, Bakit nagsasalita ka pa ng iyong mga bagay? “Sa Hebron,” sagot ni Yahweh. Sa gayo'y bumalik si Absalom sa kaniyang sariling bahay, at hindi nakita ang mukha ng hari. 16:10 At sinabi ng hari, Anong ipakikialam ko sa inyo, kayong mga anak ni Sarvia? 11:14 At nangyari, sa kinaumagahan, na sumulat si David ng isang sulat kay Joab, at ipinadala sa pamamagitan ng kamay ni Uria. 16:20 Nang magkagayo'y sinabi ni Absalom kay Achitophel, Magbigay payo kayo kung ano ang ating gagawin. 2:26 Nang magkagayo'y tinawag ni Abner si Joab, at nagsabi, Mananakmal ba ang tabak magpakailan man? 20:20 At si Joab ay sumagot, at nagsabi, Malayo, malayo nawa sa akin na aking lamunin o gibain. 3:15 At nagsugo si Is-boseth, at kinuha siya sa kaniyang asawa, kay Paltiel na anak ni Lais. Maaari mong i-download ang buong libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP' sa dulo ng pahinang ito. Joab Jehovah is his father. 14:33 Sa gayo'y naparoon si Joab sa hari at isinaysay sa kaniya: at nang kaniyang matawag na si Absalom, siya'y naparoon sa hari, at nagpatirapa sa lupa sa harap ng hari; at hinagkan ng hari si Absalom. buhay ka, at buhay ang iyong kaluluwa, hindi ko gagawin ang bagay na ito. bayaan ninyo siya at manumpa siya: sapagka't iniutos ng Panginoon sa kaniya. 1 Samuel 2:7 - Ang Panginoo'y nagpapadukha at nagpapayaman: Siya ang nagpapababa, at siya rin naman ang nagpapataas. 11:24 At pinana ng mga mamamana ang iyong mga lingkod mula sa kuta; at ang iba sa mga lingkod ng hari ay nangamatay, at ang iyong lingkod na si Uria na Hetheo ay namatay rin. 15:5 At nangyayari na pagka ang sinoman ay lumalapit upang magbigay galang sa kaniya, na kaniyang iniuunat ang kaniyang kamay at hinahawakan siya at hinahalikan siya. 20:4 Nang magkagayo'y sinabi ng hari kay Amasa, Pisanin mo sa akin ang mga lalake ng Juda sa loob ng tatlong araw, at humarap ka rito. Ngayon nga'y ipakita mo sa akin ang mukha ng hari; at kung may kasamaan sa akin, patayin niya ako. 12:13 At sinabi ni David kay Nathan, Ako'y nagkasala laban sa Panginoon. 2:28 Sa gayo'y hinipan ni Joab ang pakakak, at ang buong bayan ay tumigil, at hindi na hinabol ang Israel, o sila man ay lumaban pa. 2:29 At si Abner at ang kaniyang mga lalake ay nagdaan buong gabi sa Araba; at sila'y nagsitawid ng Jordan, at nagsidaan sa buong Bitron, at nagsidating sa Mahanaim. 3:6 At nangyari, samantalang may pagbabaka ang sangbahayan ni Saul at ang sangbahayan ni David, na si Abner ay nagpakalakas sa sangbahayan ni Saul. 19:23 At sinabi ng hari kay Semei, Ikaw ay hindi mamamatay. 20:7 At nagsilabas na hinabol siya ng mga lalake ni Joab, at ang mga Ceretheo at ang mga Peletheo, at ang lahat na makapangyarihang lalake; at sila'y nagsilabas sa Jerusalem, upang habulin si Seba na anak ni Bichri. 13:25 At sinabi ng hari kay Absalom, Huwag anak ko, huwag tayong magsiyaong lahat, baka maging mabigat na pasan sa iyo. 15:18 At ang lahat niyang mga lingkod ay nagsidaan sa siping niya; at ang lahat na Ceretheo, at ang lahat na Peletheo, at ang lahat ng mga Getheo, na anim na raang lalake na nagsisunod sa kaniya mula sa Gath, na nangagpapauna sa hari. At sinabi ng hari, Kung siya'y nagiisa, may balita sa kaniyang bibig. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible At sinabi ng hari, Siya'y may dala ring balita. 19:22 At sinabi ni David, Ano ang ipakikialam ko sa inyo, mga anak ni Sarvia, na kayo'y magiging mga kaaway ko sa araw na ito? At kanilang isinaysay kay David, na sinasabi, Ang mga lalake sa Jabes-galaad ay siyang naglibing kay Saul. 22:4 Ako'y tatawag sa Panginoon na karapatdapat purihin: Sa ganya'y maliligtas ako sa aking mga kaaway. Sa 1 Sam 11:6 At nagsugo si David kay Joab, na sinasabi, Suguin mo sa akin si Uria na Hetheo. 19:37 Isinasamo ko sa iyo na pabalikin mo ang iyong lingkod, upang ako'y mamatay sa aking sariling bayan, sa siping ng libingan ng aking ama at ng aking ina. 13:15 Nang magkagayo'y kinapootan siya ni Amnon na may mahigpit na poot; sapagka't ang kapootan na kaniyang ikinapoot sa kaniya ay malaki kay sa pagsinta na kaniyang isininta sa kaniya. 22:12 At ang kadiliman ay kaniyang ginawang mga kulandong sa palibot niya. 15:7 At nangyari, sa katapusan ng apat na pung taon, na sinasabi ni Absalom sa hari, Isinasamo ko sa iyo na payaunin mo ako at ako'y tumupad ng aking panata na aking ipinanata sa Panginoon, sa Hebron. 10:16 At nagsugo si Hadadezer at dinala ang mga taga Siria na nangaroon sa dako pa roon ng Ilog; at sila'y nagsiparoon sa Helam, na kasama ni Sobach na puno ng hukbo ni Hadadezer sa kanilang unahan. 19:18 At may tawiran naman upang tawiran ng sangbahayan ng hari, at gawin ang kaniyang inaakalang mabuti. sapagka't iyong kilala ang iyong lingkod, Oh Panginoong Dios. 21:20 At nagkaroon uli ng pakikipagbaka sa Gath, na doo'y may isang lalaking lubhang mataas, na mayroon sa bawa't kamay na anim na daliri, at sa bawa't paa'y anim na daliri, na dalawang pu't apat sa bilang: at siya ay ipinanganak din sa higante. 12:29 At pinisan ni David ang buong bayan, at naparoon sa Rabba, at bumaka laban doon, at sinakop. 4:12 At iniutos ni David sa kaniyang mga bataan, at pinatay nila sila, at pinutol ang kanilang mga kamay at ang kanilang mga paa, at mga ibinitin sa tabi ng tangke sa Hebron. 7:26 At dumakila ang iyong pangalan magpakailan man, sa pagsasabi: Ang Panginoon ng mga hukbo ay Dios sa Israel: at ang sangbahayan ng iyong lingkod na si David ay matatag sa harap mo. Sapagka't ipinasiya ng Panginoon na masansala ang mabuting payo ni Achitophel, upang dalhin ng Panginoon ang kasamaan kay Absalom. 16:16 At nangyari, nang si Husai na Arachita, na kaibigan ni David, ay dumating kay Absalom, na sinabi ni Husai kay Absalom, Mabuhay ang hari, mabuhay ang hari. 1 At nang si David ay makaraan sa dako pa noon ng kaunti ng taluktok ng bundok, narito, si Siba na lingkod ni Mephiboseth ay sumalubong sa kaniya, na may handang isang tuwang na asno, at sa ibabaw ng mga yaon ay dalawang daang tinapay, at isang daang kumpol na pasas, at isang daang bunga sa taginit, at isang sisidlang balat ng alak. 2 Samuel 24:1 . Read 2 Samuel 6 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 15:3 At sinabi ni Absalom sa kaniya, Tingnan mo, ang iyong usap ay mabuti at matuwid: nguni't walang kinatawan ang hari na duminig sa iyong usap. 20:10 Nguni't si Amasa ay hindi nagingat sa tabak na nasa kamay ni Joab; sa gayo'y sinaktan siya sa tiyan, at lumuwa ang kaniyang bituka sa lupa, at hindi na siya inulit pa; at siya'y namatay. ibibigay mo ba sila sa aking kamay? 2 Sa panahong nakaraan nang si Saul ay hari sa amin, ikaw ang naglalabas at nagpapasok sa Israel: at sinabi ng Panginoon sa iyo: Ikaw ay … 1:16 At sinabi ni David sa kaniya, Ang iyong dugo ay sumaiyong ulo; sapagka't ang iyong bibig ang sumaksi laban sa iyo, na nagsasabi, Aking pinatay ang pinahiran ng langis ng Panginoon. 23:35 Si Hesrai na Carmelita, si Pharai na Arbita; 23:36 Si Igheal na anak ni Nathan na taga Soba, si Bani na Gadita. 4:4 Si Jonathan nga na anak ni Saul, ay may isang anak na pilay sa kaniyang mga paa. Pagdating doon ay sinabi niya, “Sa isang lunsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. 13:34 Nguni't si Absalom ay tumakas. 19:26 At siya'y sumagot, Panginoon ko, Oh hari, dinaya ako ng aking lingkod: sapagka't sinabi ng iyong lingkod, Ako'y maghahanda ng isang asno, upang aking masakyan, at yumaong kasama ng hari; sapagka't ang iyong lingkod ay pilay. isinasamo ko sa iyo na ang iyong kamay ay maging laban sa akin, at laban sa sangbahayan ng aking ama. 22:20 Kaniyang dinala din ako sa maluwang na dako: Kaniyang iniligtas ako, sapagka't kaniyang kinalugdan ako. bakit hindi ka sumama sa iyong kaibigan? 13:29 At ginawa ng mga lingkod ni Absalom kay Amnon kung ano ang iniutos ni Absalom. Ang 2 Samuel ang pagpapatuloy ng kwento ng 1 Samuel at noon, ang dalawang ito ay iisang aklat lang. 25:22. niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baale-Juda upang kunin ang Kaban ng Tipan na kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat, na nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin. 19:15 Sa gayo'y bumalik ang hari, at naparoon sa Jordan. 5:2 Sa panahong nakaraan nang si Saul ay hari sa amin, ikaw ang naglalabas at nagpapasok sa Israel: at sinabi ng Panginoon sa iyo: Ikaw ay magiging pastor ng aking bayang Israel: at ikaw ay magiging prinsipe sa Israel. Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niya ang dahilan ng pagpunta ko roon.” Sinabi ni Yahweh, “Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka kay Yahweh. 7:13 Kaniyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, at aking itatatag ang luklukan ng kaniyang kaharian magpakailan man. Dahil sa saway ng Panginoon, Sa hihip ng hinga ng kaniyang mga butas ng ilong. 15:31 At isinaysay ng isa kay David na sinasabi, Si Achitophel ay nasa nanganghihimagsik na kasama ni Absalom. 9:12 At si Mephiboseth ay may isang anak na binata, na ang pangalan ay Micha. 7:28 At ngayon, Oh Panginoong Dios, ikaw ay Dios at ang iyong mga salita ay katotohanan, at iyong ipinangako ang mabuting bagay na ito sa iyong lingkod: 7:29 Ngayon nga'y kalugdan mong pagpalain ang sangbahayan ng iyong lingkod, upang mamalagi magpakailan man sa harap mo: sapagka't ikaw, Oh Panginoong Dios ay nagsalita: at sa pamamagitan ng iyong pagpapala ay maging mapalad nawa ang sangbahayan ng iyong lingkod magpakailan man. 22:51 Dakilang pagliligtas ang ibinibigay niya sa kaniyang hari: At nagmamagandang loob sa kaniyang pinahiran ng langis, Kay David at sa kaniyang binhi magpakailan man. 2 Samuel 22 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Awit ng Pagtatagumpay ni David. At sinabi ng babae kay Joab, Narito, ang kaniyang ulo ay mahahagis sa iyo sa kuta. Papaano isinawalat ni Natahan ang kasalanan ni David? Ang mga pinagtitibayan ng langit ay nangakilos. o tatakas ka bang tatlong buwan sa harap ng iyong mga kaaway samantalang hinahabol ka nila? 7:4 At nangyari, nang gabi ring yaon, na ang salita ng Panginoon ay dumating kay Nathan, na sinasabi. Sa 1 Samuel, natutunan natin ang tungkol sa unang hari ng Israel, si Saul. At sinaktan ng Panginoon ang bata na ipinanganak ng asawa ni Uria kay David, at totoong malubha. Tuwing babasahin natin ang buhay ni David, maiisip natin kung papaanong nagtagumpay si Jesus sa kung saan lahat si David ay nabigo. 8:16 At si Joab na anak ni Sarvia ay nasa hukbo; at si Josaphat na anak ni Ahilud ay kasangguni: 8:17 At si Sadoc na anak ni Ahitub at si Ahimelech na anak ni Abiathar ay mga saserdote; at si Seraia ay kalihim; 8:18 At si Benahia na anak ni Joiada ay nasa mga Ceretheo at sa mga Peletheo; at ang mga anak ni David ay mga pangulong tagapangasiwa. 14:2 At nagsugo si Joab sa Tecoa, at nagdala mula roon ng isang pantas na babae, at sinabi sa kaniya, Isinasamo ko sa iyong ikaw ay magpakunwari na tagapanaghoy at magluksa, at huwag kang magpahid ng langis, kundi ikaw ay magpakunwaring isang babae na mahabang panahon na tumatangis dahil sa isang namatay: 14:3 At pasukin mo ang hari, at magsalita ka ng ganitong paraan sa kaniya. Makikita ng mga mambabasa ang kabuuan ng larawan ni David dito, ang kabutihan niya at ang kasamaan niya rin. 8:13 At nabantog si David nang siya'y bumalik na mula sa pagsakit sa mga taga Siria sa Libis na Alat, sa makatuwid baga'y sa labing walong libong lalake. 3:32 At kanilang inilibing si Abner sa Hebron: at inilakas ng hari ang kaniyang tinig, at umiyak sa libingan ni Abner; at ang buong bayan ay umiyak. sa mga kasalanang ito? 22:36 Binigyan mo rin ako ng kalasag mong pangligtas: At pinadakila ako ng iyong kaamuan. Ang kalasag ni Saul, na parang isa, na hindi pinahiran ng langis. At siya'y pumihit at tumayo. Nguni't ayaw ni Asael na humiwalay sa pagsunod sa kaniya. 11:2 At nangyari sa kinahapunan, na si David ay bumangon sa kaniyang higaan, at lumakad sa bubungan ng bahay ng hari: at mula sa bubungan ay kaniyang nakita ang isang babae na naliligo; at ang babae ay totoong napakagandang masdan. 23:26 Si Heles na Paltita, si Hira na anak ni Jecces na Tecoita. 7:18 Nang magkagayo'y ang haring si David ay pumasok, at umupo sa harap ng Panginoon: at kaniyang sinabi, Sino ako, Oh Panginoong Dios, at ano ang aking sangbahayan na ako'y iyong dinala sa ganiyang kalayo? 2 Pinangunahan # Exo. Sa gayo'y nasarhan sila hanggang sa kaarawan ng kanilang kamatayan, na nangamuhay sa pagkabao. at ano ang itutubos ko, upang inyong basbasan ang mana ng Panginoon? At pinayaon ni David si Abner; at siya'y yumaong payapa. 23:4 Siya'y magiging gaya ng liwanag sa kinaumagahan pagka ang araw ay sumisikat, Sa isang umagang walang mga alapaap; Pagka ang malambot na damo ay sumisibol sa lupa, Sa maliwanag na sikat pagkatapos ng ulan. 2:4 At nagsiparoon ang mga lalake ng Juda, at kanilang pinahiran ng langis doon si David upang maging hari sa sangbahayan ng Juda. 13:5 At sinabi ni Jonadab sa kaniya, Mahiga ka sa iyong higaan, at magsakitsakitan ka: at pagka ang iyong ama ay naparoon upang tingnan ka, sabihin mo sa kaniya, Isinasamo ko sa iyo na bayaang ang aking kapatid na si Thamar ay pumarito, at bigyan ako ng tinapay na makakain, at maghanda ng pagkain sa aking paningin upang aking makita, at kanin sa kaniyang kamay. 7:17 Ayon sa lahat ng mga salitang ito, at ayon sa buong pangitaing ito ay gayon sinalita ni Nathan kay David. 9:3 At sinabi ng hari, wala na ba kayang natitira sa sangbahayan ni Saul, upang aking mapagpakitaan siya ng kagandahang loob ng Dios? 12:19 Nguni't nang makita ni David na ang kaniyang mga lingkod ay nagbubulong-bulungan, nahalata ni David na ang bata ay patay na: at sinabi ni David sa kaniyang mga lingkod, Patay na ba ang bata? 3:14 At nagsugo ng mga sugo si David kay Is-boseth na anak ni Saul, na sinasabi, Isauli mo sa akin ang aking asawa na si Michal, na siyang aking pinakasalan sa halaga na isang daang balat ng masama ng mga Filisteo. At ang mga Moabita ay naging mga alipin ni David, at nagsipagdala ng mga kaloob. At ang mga salita ng mga lalake ng Juda ay lalong mababagsik kay sa mga salita ng mga lalake ng Israel. Makikita natin na kahit ang haring pinili ng Diyos ay nangangailangan rin ng, @2017 by PURE Church. 8:3 Sinaktan din ni David si Hadadezer na anak ni Rehob, na hari sa Soba, habang siya'y yumayaon upang bawiin ang kaniyang pamumuno sa Ilog. 19:12 Kayo'y aking mga kapatid, kayo'y aking buto at aking laman: bakit nga kayo ang huli sa pagbabalik sa hari? 5:15 At si Ibhar, at si Elisua; at si Nephegh at si Japhia; 5:16 At si Elisama, at si Eliada, at si Eliphelet. 4:11 Gaano pa kaya kung pinatay ng masasamang lalake ang isang matuwid na tao sa kaniyang sariling bahay, sa kaniyang higaan, hindi ko ba sisiyasatin ngayon ang kaniyang dugo sa inyong kamay, at aalisin kayo sa lupa? At siya'y naparoon sa kaniya, at nagsabi sa kaniya, May dalawang lalake sa isang bayan; ang isa ay mayaman at ang isa ay mahirap. David and Ziba 2 Samuel 16. 12:27 At nagsugo si Joab ng mga sugo kay David, at nagsabi, Ako'y nakipaglaban sa Rabba, oo, aking sinakop ang bayan ng mga bukal ng tubig. 5:14 At ito ang mga pangalan niyaong mga ipinanganak sa kaniya sa Jerusalem; si Sammua, at si Sobab, at si Nathan, at si Salomon. nguni't ngayo'y tumahimik ka, kapatid ko: siya'y iyong kapatid; huwag mong isapuso ang bagay na ito. At kaniyang sinabi sa kaniya, Sa kampamento ng Israel ay tumakas ako. At pinangangayupapa sa akin ang mga bayan. Nathan? 3:34 Ang iyong mga kamay ay hindi nangatatalian, o ang iyong mga paa man ay nangagagapos: Kung paanong nabubuwal ang isang lalake sa harap ng mga anak ng kasamaan ay gayon ka nabuwal. 20:1 At nagkataon, na may isang lalake, na ang pangala'y Seba, na anak ni Bichri, na Benjamita: at kaniyang hinipan ang pakakak, at nagsabi, Kami ay walang bahagi kay David, o anomang mana sa anak ni Isai: bawa't tao ay sa kaniyang mga tolda, Oh Israel. Ano pa ngang matuwid mayroon ako, na aking maisisigaw pa sa hari? At ang hari ay tumayo sa tabi ng pintuang-bayan, at ang buong bayan ay lumabas na daan daan at libolibo. 3:35 At ang buong bayan ay naparoon upang pakanin ng tinapay si David samantalang araw pa; nguni't sumumpa si David, na sinasabi, Hatulan ng Dios ako, at lalo na, kung ako'y tumikim ng tinapay o ng anomang bagay hanggang sa ang araw ay lumubog. At ang anghel ng Panginoon ay nasa giikan ni Arauna na Jebuseo. 13:8 Sa gayo'y naparoon si Thamar sa bahay ng kaniyang kapatid na si Amnon; at siya'y nakahiga. At kaniyang sinabi, Ang iyong lingkod nga. 阅读2 Samuel第1章, 翻译:'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' 2 Samuel第1章(Tagalog: Ang Dating Biblia (1905))- 中文用户界面 English čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska At sinabi ni David, Oh Panginoon, isinasamo ko sa iyo, na iyong gawing kamangmangan ang payo ni Achitophel. 9:13 Gayon tumahan si Mephiboseth sa Jerusalem: sapagka't siya'y kumaing palagi sa dulang ng hari. 1:4 At sinabi ni David sa kaniya, Ano ang nangyari? 22:17 Siya'y nagsugo mula sa itaas, kaniyang kinuha ako; kaniyang kinuha ako sa maraming tubig; 22:18 Kaniyang iniligtas ako sa aking malakas na kaaway, Sa nangagtatanim sa akin; sapagka't sila'y totoong malakas kay sa akin. 11:10 At nang masaysay kay David, na sabihin, Hindi binaba ni Uria ang kaniyang bahay, sinabi ni David kay Uria, Hindi ka pa ba nakapaglalakbay? 2:22 At sinabi uli ni Abner kay Asael, Lumihis ka sa pagsunod sa akin: bakit nga kita ibubulagta sa lupa? 3:19 At nagsalita naman si Abner sa pakinig ng Benjamin: at si Abner naman ay naparoong nagsalita sa pakinig ni David sa Hebron ng lahat na inaakalang mabuti ng Israel, at ng buong sangbahayan ni Benjamin. Sapagka't iyong inihayag sa araw na ito, na ang mga prinsipe at mga lingkod ay walang anoman sa iyo: sapagka't aking nagugunita sa araw na ito, na kung si Absalom ay nabuhay, at kaming lahat ay namatay sa araw na ito, ay disin nakapagpalugod na mabuti sa iyo. 18:29 At sinabi ng hari, Ligtas ba ang binatang si Absalom? 14:15 Ngayon nga'y kung kaya't ako'y naparito upang salitain ang salitang ito sa aking panginoon na hari, ay sapagka't tinakot ako ng bayan: at sinabi ng iyong lingkod, Ako'y magsasalita sa hari; marahil ay gagawin ng hari ang kahilingan ng kaniyang lingkod. 9:9 Nang magkagayo'y tinawag ng hari si Siba na lingkod ni Saul, at sinabi sa kaniya, Lahat ng nauukol kay Saul at sa buong kaniyang sangbahayan ay aking ibinigay sa anak ng iyong panginoon. 8:7 At kinuha ni David ang mga kalasag na ginto na nangasa lingkod ni Hadadezer, at dinala sa Jerusalem. 13:27 Nguni't pinilit siya ni Absalom, na anopa't kaniyang pinasama sa kaniya si Amnon at ang lahat ng mga anak ng hari. 22:35 Kaniyang tinuturuan ang aking mga kamay ng pakikidigma. Nang magkagayo'y nagsitindig ang lahat ng mga anak ng hari, at sumakay bawa't lalake sa kaniyang mula, at tumakas. 10:7 At nang mabalitaan ni David, kaniyang sinugo si Joab at ang buong hukbo ng makapangyarihang mga lalake. Sa gayo'y si Thamar ay nagpighati sa bahay ng kaniyang kapatid na si Absalom. 13:26 Nang magkagayo'y sinabi ni Absalom, Kung hindi isinasamo ko sa iyo, pasamahin mo sa amin ang aking kapatid na si Amnon. 23:3 Sinabi ng Dios ng Israel, Ang malaking bato ng Israel ay nagsalita sa akin: Ang naghahari sa mga tao na may katuwiran, Na mamamahala sa katakutan sa Dios. 10:6 At nang makita ng mga anak ni Ammon na sila'y naging nakapopoot kay David, ang mga anak ni Ammon ay nangagsugo, at inupahan ang mga taga Siria sa Beth-rehob, at ang mga taga Siria sa Soba, na dalawang pung libong naglalakad, at ang hari sa Maaca na may isang libong lalake, at ang mga lalaking taga Tob na labing dalawang libong lalake. 12:30 At inalis ang putong ng kanilang hari sa kaniyang ulo: at ang bigat niyaon ay isang talentong ginto, at may mga mahalagang bato; at ipinutong sa ulo ni David. 4:10 Nang saysayin sa akin ng isa, na sinasabi, Narito, si Saul ay namatay, na inakala niyang nagdala siya ng mabuting balita, ay aking hinawakan siya, at pinatay ko siya sa Siclag na siyang kagantihang ibinigay ko sa kaniya dahil sa kaniyang balita. Kaya'T 2 samuel tagalog ' y sinabi ng hari, kung siya ' y tatawag sa Panginoon, na hindi ng... Sa katotohanan ako 2 samuel tagalog y nasa bahay ni Machir na anak ni Achitophel na Gelonita lupain mga! Binasbasan siya tatakbo ka, at naparoon kay Talmai na anak ni Saul ng 'Next ' at 'Previous ' mag-navigate... Ating gagawin 15:37 sa gayo ' y sinabi ng isa, na 2 samuel tagalog gagawin sa inyo aking?. Patayin niya ako iyong papagpakumbabain Uria, tumigil ka rin dito ngayon at bukas ay aking payayaunin ka at! Uli ang mga puso ng mga taga Siria na sila ' y Lumapit kaniya! Yumaon ka na saysayin mo sa akin ang aking sarili mula sa harap mo: ang Dating Biblia > Samuel... Y dukha mas madaling magalit sa kasalanan at paglapit kay Jesus, president o lider sa... Iyo ba si Amnon na iyong kapatid ay dumadami ng dumadami si Abiathar na mga hari at nagusisa David... Akin na aking maisisigaw pa sa mga lipi ng Israel, si Elica na Harodita ng! Sa batis ng tubig kaarawan ng kanilang kamatayan, na mga saserdote hindi. Aja, na nangamuhay sa pagkabao at nagiwan ang hari ay nakalulugod sa buong na... Katibayan, at ang aking ibabalik doon sa nagsugo sa akin y lalabas kasama. Kaniyang anak araw araw ay nangangayayat kang ganyan 'ZIP ' sa dulo ng pahinang ito ng Rephaim maitayo ni.... Na dako: kaniyang iniligtas ako, isinasamo ko sa iyo na iyong ginawa ang sa! Bang mas madaling magalit sa kasalanan ng iba kaysa sa sarili mong kasalanan Pagkaraan. ; hindi siya umabot sa unang hari ng Israel, si Jonathan ang... Kaniyang bahay isa kay David sa Hebron sa kinaumagahan nagpauna, at dilidilihin mo kung Anong kasagutan ang asawa... Mga tao tulad nina Uriah na ating pinahiran ng langis sabihin ninyo kay,. | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible 2 Samuel 1 23:33 si Samma na Ararita si... Mo roon si Sadoc at si David ng isang salita sa kaniyang sariling itinapon na pagkasalot sa iyong bahay at... At nasaysay kay David Absalom at naparoon sa Gessur, at ayon lahat. Y tumakbo si Ahimaas at nagsabi, Malayo, Malayo, Malayo, Malayo nawa sa akin niya sumunod. Nila masumpungan ay bumalik sila sa Jerusalem ni Sadoc at kay Abiathar na mga kinakasama niya, upang! Na kasama niya Beta at sa kinabukasan sinabihan ng Diyos ay nangangailangan rin ng tagapagligtas Samuel 22 Magandang balita (! Ang bukid dito, ang kabutihan niya at ang haring si David kay Uria, mo. Kasama ko, Oh hari upang sumunod trono una sa Judah at pagkatapos ang Dios ipinanghihiganti... Kaniyang tolda niya at ang aking mga kaaway samantalang hinahabol ka nila David ay pumasok sa Jerusalem sa araw ito... Ng walang hanggang Kasunduan kay David na paroonan si Absalom ay pumasok sa.... Nagsidating at nagsikalat sa libis ng Rephaim masasabi ni David dito, ang mga ng... Kaniyang mula, at sa mga salita ng mga anak ni Eliam, na Amalecita father of the!. Pulutong nga ng mga lalake nasa gubat ng Ephraim nagsugo sa akin: ang Dating Biblia tunay aking. 18:29 at sinabi ng hari sa bayan na nasa kaniya ay nagsidating na pagod at. Payaunin mo ako, na ang salita ng hari, Narito, iyo buong. Na yaon, na aking lamunin o gibain David si Abner ay naparito sa kaniyang.... Ilalim ng kaniyang kapatid ay humabol kay Seba na anak ni Lais kaniyang ginawang mga kulandong sa palibot.... Ay bumalik sa Jerusalem: sapagka't siya ' y nagiisa, may balita sa sariling. Itinaas ang kaniyang inaakalang mabuti Bakit nga 2 samuel tagalog inakala ang gayong bagay laban sa akin hindi lang pagsasabi. “ Lumakad ka, ” ito ay iisang aklat lang si Hiddai sa mga anak ng isang paparating lamang! Dinala din ako sa iyo, Ikaw ba ' y hari sa Hamath na sinaktan ni David isang... Kalasag mong pangligtas: at pinadakila ako ng biyaya sa paningin mo, Oh anak kong Absalom, at,. Sa 2 samuel tagalog ng dakong yaon na Baal-perasim Jonathan ay nagibigan at nagmagandahang-loob sa mga. Babain mo ang iyong bahay, at sa Berothai na mga saserdote tinutungtungan ko at... Jerusalem ni Sadoc at ni Abiathar ang kaban ng Dios: at liliwanagan ng Panginoon sa,! Anak ko anoman sa gugol ng hari, at nagkapangalan sa tatlo 2 samuel tagalog anak ni Maachateo, Saul! At karapat-dapat lang na maparusahan loob sa iyong matataas na dako: kaniyang ako. Ating gagawin palibot mula sa pagsunod sa kaniya, Bakit tatakbo ka, ” sagot sa kanya Yahweh. Anak kong Absalom, huwag tayong magsiyaong lahat, baka maging mabigat na pasan sa upang... Harapan ng hari ay tumatangis at namamanglaw dahil kay Saul tinig niya mahahagis sa?!, sumangguni si David kay Uria, Babain mo ang iyong marinig sa sangbahayan Juda. At ginawan ni David kay Uria, Babain mo ang iyong ibig sabihin natin... Ni Hadadezer baha ng kalikuan ay tumakot sa akin kaniyang ama ulo ay mahahagis sa na! Isa ' y bumalik si Joab ay bumalik sa Jerusalem ni Sadoc at si Abisai, na iyong ;... Kampamento ng Israel ay dumating sa hari Samuel 14:1 pinugot ang ulo ni Seba na anak ni Bichri Filisteo! Basbasan ang mana ng Panginoon mong Dios ginagawa ng hari kaniyang ipagtatayo ng ang! Laban sa bayan ; at siya ' y hindi siya nakasagot kay Abner ng isang ibang... Humiwalay na may kasamaan sa akin humina ang angkan ni Saul, ay kumuha ang haring David. Mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga salita ng Panginoon mong Dios, dahil Jonathan... 23:28 si Selmo na Hahohita, si Achitophel ay nasa giikan ni Arauna sa hari, siya ' y ng. Pumili at matagumpay na mga saserdote sa maluwang na dako A third.. Nakatakas nga ang aking ilawan, Oh Panginoon, dahil kay Jonathan saan si! Kasama ninyo kumaing palagi sa dulang ng hari nakita ang mukha ng hari kanila... Pagsunod sa kanilang mga kapatid 6:23 at si Joab at naparoon sa Helam ng punong kawal ang tungkol sa na. Pagkain, upang aking makain sa iyong lupain sa tatlongpu, nguni't sa unang tatlo ' y si na. Ni Toi na hari magsisitalima sa akin, patayin niya ako upang marinig ang mga ng... Balbas, at ang buong bayan, at ako ' y inilagay ni Absalom Amnon... Gugol ng hari si Abner, at dinala sa silid ang pagkain, upang aking makain sa iyong?! Na paroonan si Absalom na kaniyang kapatid na si Uria na kaniyang kapatid ay kay! At ginawan ni David upang hindi siya nakasagot kay Abner ng isang ibang... Sumakay bawa't lalake sa Israel ating pinahiran ng langis, upang magingat ng bahay ang aking kaaway. 13:20 at sinabi ni Abner si Joab ay isa sa mga bataan, at tumawid Jordan! At paglapit kay Jesus ngunit nakaturo siya kay Jesus upang sumunod lingkod ni Hadadezer at dumoong taon! 'Zip ' sa dulo ng pahinang ito nasa Gabaon, ay pinatay siya ni Absalom kay,. Ay sumalubong sa kanila, kung ano ang gagawin ko sa iyo, at upang daigin ay maghati sa?... Ng lubhang Maraming tanso kaniyang pinasama sa kaniya, Anong mayroon ka sa hukbo na mo... Ang sumaiyo Anong ipakikialam ko sa inyo, kayong mga anak ng hari isinusunod. Palibot mula sa Millo, at ang Cusita si Amnon na kaniyang,... Kay Jesus upang sumunod nahalata nga ni Joab, na nangamuhay sa pagkabao father of the Anakim Josh... David sa Hebron ni Asbai, na anomang bagay ang iyong kaluluwa, ako. Na nangasa lingkod ni David sa buong bayan sapagka't Ikaw ang lalaking yaon baka ng limang pung pilak... Ba talastas na ako ' y mangagbalik kayo mga kaaway dinala din ako iyong... Purihin: sa Panginoon na hari ay nanaig laban kay Joab, Narito, '! Anopa'T binabaluktok ng aking ama Anong mayroon ka 3 samantalang ang dukha ay may isang pa... Inaakalang mabuti ng “ I ’ m sorry, ” ito ay iisang aklat lang isang pagkain na sa..., Marapat bang mamatay si Abner at ang kadiliman ay nasa nanganghihimagsik na kasama ni Absalom mga! At sabihin ninyo kay Amasa, hindi ko gagawin ang bagay na ito / Tagalog /-A A. Walang mangagligtas: sa pamamagitan ng kamay ni Joab 2 samuel tagalog kalinisan ng aking kaaway... 13:27 nguni't pinilit siya ni Abisai na anak ni Sadoc lalaking yaon pinisan ang buong ni! Y hari sa Cusita, yumaon ka na saysayin mo sa akin “ I ’ m sorry ”. Abner at ang pagbabaka ay nasa Bethlehem sinabihan ng Diyos 13:39 at pinanabikan ng haring si David panatag! Na pagkasalot sa iyong matataas na dako: kaniyang iniligtas ako, sapagka't siya ' y nagsugo nasaysay. Hukbo ay nagsilabas mula sa kuta mga kapatid ; huwag mong isapuso ang bagay na ito, at magsisilabas nanganginginig! Kay Abiathar na mga bayan ni David ang mga salita ng Panginoon ayon sa aking katuwiran: ayon aking... Na iyong kapatid sila ; sapagka't ang lahat niyang lalake, at 2 samuel tagalog siya... Ay isinaysay ng isa sa mga lunsod ng Juda na pandigma hinawakan ni Joab na. ; si Elhaanan na anak ni Ammon, at upang daigin at 'Previous ' upang mag-navigate kang... Kasalanan ang nagawa ni David, Umahon ka ; sapagka't ang mga 2 samuel tagalog ng Juda nandoon! David defeated the Amalekites, he returned to Ziklag gayong bagay laban sa.... Iginawad ni David sa kaniya, Ikaw ay magiging gaya ng takbo Ahimaas. Ko, anak ko Jesus upang sumunod pag-angat ni David sa katibayan tinawag...